ČESKOMORAVSKÉ DEMOKRATICKO 
Českomoravské DemokratickoČeskomoravské Demokraticko#CZECH(R)ƎVO˩ UTION.2012
Home Česky English Deutsch Español Français Русский Ελληνικά FaceBook Event Take the Square Occupy Talk How to Occupy Take Palach Square
Copyleft Licence Creative Commons: BY-NC-SA

Kooperativní konfederace Českomoravské Demokraticko
Cooperative Confederation of Czechomoravian Democratiland
Kooperative Konföderation der Tschechomährischen Demokratenland
Confederación Cooperativa de Democrátipaís Checomoravia
Coopérative confédération des Tchécomoravie Démocratipays
Кооперативная конфедерация Чехоморавское Демократийство
Συνεργατική Συνομοσπονδία Τσεχομοραβίας Δημολαοκρατικηχώρα
चेकोमोरावी लोकतंत्रदेश के सहकारी परिसंघ


Stop ActaStop Acta!

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Hlava druhá – Lidská práva a základní svobody
Oddíl druhý – Politická práva
Článek 23

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

» Preambule:
My, občané České republiky, vědomi si svých ústavních práv a svobod, zaručených Ústavou ČR a Listinou Základních práv a svobod, s přihlédnutím k nezpochybnitelnému faktu, že naše základní práva a svobody, jakož i demokratický systém v ČR, jsou současným režimem, v ČR panujícím, soustavně porušovány a pošlapávány, a že je zde znemožněno tento stav jakýmikoliv zákonnými prostředky účinně změnit, využíváme tímto své ústavní právo, založené na článku 23. Listiny Základních práv a svobod, a vyhlašujeme samosprávné a autonomní územíČeskomoravské Demokraticko“, které tímto prohlašujeme za samostatný subjekt mezinárodního práva, stojící mimo kompetenci orgánů České republiky.
» Politické principy a administrativní struktura:
Českomoravské Demokraticko (dále ČMD) je suverenní (ne-)státní útvar, který je samostatným subjektem mezinárodního práva. Politologicky se řadí do kategorie „mikronárodů“. Není a nebude členem EU, NATO, MMF, OSN, ani dalších nadnárodních organizací, sloužících k potlačování lidové samosprávy, bude však usilovat o přijetí do Organizace nezastoupených států a národů a Hnutí nezúčastněných zemí.
ČMD bude také usilovat o uznání státní suverenity jak Českou republikou, tak i jinými zeměmi světa, a o přidělení vlastního kódu země podle ISO 3166-1 : numerického 202 (ČR má 203), dvoupísmenného CE (na “c” jsou volné jenom: cb, ce, cj, cp, ct) a trojpísmenného CMD (který bude také tvořit mezinárodní poznávací značku pro vozidla); a národní internetové domény: .ce.  
ČMD má bezvízový styk s občany všech zemí světa.
Je konfederací nezávislých samosprávných kantonů, řízených výhradně lidovými sněmy jejich obyvatel. Nemá žádné centrální správní orgány a navenek se prezentuje na základě nezávislých rozhodnutí všech svých kantonů.
» Ekonomické principy:
Po stránce ekonomické funguje na alternativních, nekomerčních a netržních principech, kooperativní ekonomice, ekonomické vzájemnosti, ekonomického mutualismu, a jihoafrické filosofie Ubuntu.
Ekonomika jednotlivých kantonů je nezávislá, preferuje se směnný obchod, ale každý z kantonů si může vytvořit svoji samostatnou alternativní měnu, která bude sloužit jako míra hodnoty a bude směnný obchod zjednodušovat.
» Kantony:
Základní samosprávní jednotku tvoří kantony. Ty jsou vyhlášeny min. 3 lidmi, staršími 18 let, kteří tvoří jeho občany a to buď na místech, kde budou probíhat akce Occupy, anebo na území svých domovů (domů, bytů), jejichž obyvatelé souhlasí s připojením se k ČMD, a s jeho principy. Vyhlášení nového kantonu je potřeba oznámit i občanům kantonů již existujících.
» Konzulové:
Každý kanton si zvolí tři konzuly, kteří jej zastupují navenek, při správě kantonu však mají stejná práva, jako všichni ostatní občané. Každý z konzulů však vykonává jednu z důležitých činností samosprávy:
1. koordinátor,
2. mediální a tiskový mluvčí,
3. pokladník a hospodářský správce.
Konzulové nekonají své funkce z vlastního rozhodnutí, ale jsou za svou činnost odpovědni sněmu.
Všechny kantony dohromady si zvolí pět generálních konzulů, kteří reprezentují navenek celou konfederaci, ale ani tito však nemají při správě žádné vyšší pravomoce, než ostatní občané. 
Jako zástupce konfederace v zahraničí mimo ČR může být jmenován konzul-vyslanec, který zastupuje Českomoravské Demokraticko v dané zemi, aniž by nutně musel být jeho občanem.
Funkce konzulů jsou dobrovolné, čestné a neplacené. 
Konzulové jsou pouze delegovanými reprezentanty mikronároda, nemají však žádné rozhodovací pravomoce státní správy, či vlády.
» Sněmy:
Základním prostředkem funkce samosprávy kantonů i celé konfederace jsou sněmy lidové samosprávy.
Ty se liší od sněmů hnutí Skutečnou Demokracii Teď a Occupy v tom, že řeší interní samosprávy daného kantonu a proto se ho aktivně účastní pouze občané toho kterého kantonu. Ostatní mohou být pouze pozorovateli a poradci.
Sněmy lidové samosprávy se realizují ve sněmovním kruhu, což může být jeden kruh, případně vícero koncentrických kruhů, v nichž sedí, nebo stojí účastníci sněmu.
Určí se předmět, který bude sloužit jako řečnické žezlo (talking stick), to pak obíhá v kruhu po směru hodinových ručiček a v případě více kruhů oběhne celý jeden kruh a pak postoupí do kruhu, který je od středu dále.
Mluvit může pouze ten, kdo drží řečnické žezlo, nesmí být ostatními přerušován, ani mu jiní nesmějí skákat do řeči. Řečník však může vyzvat někoho z kruhu, aby mu odpověděl na otázku, anebo se k přednášenému tématu vyjádřil, pak má právo dotyčný krátce (nejlépe jedinou větou) promluvit k tomu, k čemu byl vyzván.
Po ukončení svého projevu řečník žezlo položí, a tehdy se ostatní účastníci mohou k jeho projevu vyjádřit. Musejí však zůstat u tématu projevu a pouze naň odpovídat, nebo ho nějak krátce okomentovat, nesmějí tuto příležitost zneužít k projevu, pro který nejsou ještě na řadě.
Nemají-li pak další k přednesenému projevu co říci, postupuje řečnické žezlo ve shromáždění k dalšímu účastníkovi, který buď může promluvit, anebo ho předat dál. Předá-li řečnické žezlo dalšímu, ztrácí tím právo mluvit v témže kole, a pro další svůj projev si musí počkat, až na něj opět přijde řada v dalším kole projevů.
» Legislativa:
Zákony, resp. principy, ČMD nemají nijak omezovat svobody občanů, ale pouze regulovat společné spolunažívání ke vzájemnému prospěchu všech.
Principy ČMD jsou inspirovány základními principy, na kterých funguje Freetown Christiania v Kodani a také principy, na kterých fungují společné tábory Gatheringů the Rainbow Family of Divine Light.
Jsou přísně zakázány jakékoliv projevy agrese, násilí, nesnášenlivosti, inlolerance a všech forem xenofobie (rasismus, nacionalismus, šovinismus, etnocentrismus, sexismus, romofobie, homofobie, islamofobie atd.) Každý kanton si na veřejném sněmu rozhodne, bude-li za xenofobii považovat také speciesismus.
Je zakázáno šíření, propagování a prosazování všech nenávistných totalitních a despoticko-diktaturních ideologií potlačujících lidská práva, jako např.: nacismus, sionismus, fašismus, klerofašismus, klerikalismus, (politický a ekonomický) katolicismus, (politický) islamismus, imperialismus, sociální darwinismus, staliniský bolševismus, nacionální bolševismus, thatcherismus, komercionalismus, konzervatismus, oligarchismus, neoliberalismus, nacionalistický konzervatismus, merkantilismus, apod.
V ČMD je nepřípustná činnost jakýchkoliv současných, či bývalých parlamentních politických stran, příp. fašisticko, rasisticko, nacionalisticko, klerikámně, či konzervativně orientovanývh mimoparlamentních stran (např. DS/SS, Suverenita, Svobodní, SPR-RSČ…), anebo i jejich pomocných organizací, sdružení, hnutí apod., s těmito stranami spolupracími, jako jsou např. mládežnické organizace politických stran, ProAlt, D.O.S.T., apod. Na území ČMD je rovněž nepřípustná činnost dalších fašisticky, nacionalisticky, sionisticky, klerikálně, stalinsko-bolševicky, či jinak xenofobně, anebo totalitně orientovaných hnutí, jako např. Národní odpor, Národní rada, Holešovská výzva, Osmý odboj, IZDV, Autonomní nacionalisté…, a to i když se na odporu vůči vládě a režimu ČR shodneme.
Demokratický systém ČMD není založen na politických organizacích, nýbrž na konsensuálním rozhodování přímé lidové samosprávy, realizovaným lidovými sněmy.
Používání automobilů a jiných motorových vozidel na území ČMD je možné pouze výjimečně, v případech, kdy se nelze bez jejich použití jinak obejít.
Na celém území ČMD je striktně zakázáno držení jakýchkoliv palných zbraní, distribuce, držení i požívání tvrdých drog, opilectví.
V jednotlivých kantonech existují vyhrazená kuřácká území, jejichž umístění a velikost určí sněm, mimo těchto prostor je zbytek území nekuřácký.
Na místech, kde se konají okupační tábory a akce je zakázáno také požívání tvrdých alkoholických nápojů (nad 33% alkoholu), nadměrné požívání jakýchkoliv alkoholických nápoů, vedoucí ke ztrátě sebekontroly a otupení soudnosti, a také kouření konopných drog na veřejnosti.
Dojde-li k opilosti, či požíváním alkoholu, či konopných drog ke ztrátě sebekontroly a otupení soudnosti, je takováto osoba povinna opustit území ČMD až do doby, než vystřízliví.
Nikdo nesmí být ostouzem pro jeho etnickou příslušnost, IQ, náboženské vyznání, pohlaví, politické přesvědčení, rasu, sexuální orientaci, věk, vzdělání, zdravotní stav, či z jakýchkoliv podobných důvodů.
Na území ČMD je pro neobčany daného kantonu zakázáno fotografovat, či pořizovat video, nebo audio záznamy bez povolení sněmu, anebo alespoň někoho z konzulů, anebo fotografované osoby.
Novinářskou činnost na území jednotlivých kantonů ČMD mohou vykonávat pouze novináři akreditovaní lidovým sněmem příslušného kantonu.
Kdo vážně porušuje předpisy ČMD, anebo svým nevhodným chováním vážně škodí jeho dobrému jménu, může být rozhodnutím sněmu vyloučen buďto dočasně, anebo trvale.
Sněmy mají právo na území daného kantonu zavádět své lokální předpisy, které jsou přijímány výhradně konsensuálním (nikoliv většinovým) rozhodnutím.


.
Českomoravské demokraticko - vlajka

Vysvětlení vlajky:

  Vychází ze standardní vlajky ČR/Československa, poměr stran je zachován 2:3.
 • Modrý klín zasahuje do poloviny vlajky, stejně jako u vlajky ČR,
  jenomže má kratší podstavu u žerdi, a to tak, že vytváří rovnostranný
  trojúhelník, který rovností svých stran symbolizuje rovnost všech lidí.
 • Černý klín je vlastně dvoudílný, jsou to dva spojené pravoúhlé trojúhelníky.
 • Ve spodní, červené polovině tvoří černý s červeným trojúhelníkem vlajku
  libertariánského socialismu
  , levicového libertariánství, či anarchokomunismu
  (jsou to více-méně téměř jenom synonyma) a také vlajku anarchosyndikalismu.
 • V horní, bílé polovině tvoří černý s bílým trojúhelníkem vlajku
  anarchopacifismu
  , a symbolizuje mírumilovnost a nenásilnost naší revoluce.
 • Použité odstíny barev jsou: černá: #000000,
  bílá: #FFFFFF, červená: #D00000, modrá: #0000C0.


Greenpeace
Greenpeace
Fristaden Christiania Global State of WavelandWaveland - Rockall PeacelandFlag of Peaceland Peaceland
Freetown Christiania Global state of Waveland Peaceland – Břízkovec

Gallery of Libertarian SocialistsNoam Chomsky
Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple2. Španělská republikaSkutečná Demokracie vede lid
Deklarace práv člověka a občana